កីឡា

ត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីសាទរភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេល ២ថ្ងៃទៀតនេះ ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទីតាំងចំនួន៣ រួមមាន៖
| | |

ត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីសាទរភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេល ២ថ្ងៃទៀតនេះ ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទីតាំងចំនួន៣ រួមមាន៖

មេដឹកនាំកីឡាអូឡាំពិកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងតំបន់ ASEAN បានលើកឡើងថា «ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ២០២៩ នឹងល្អសម្រាប់កម្ពុជា ព្រោះឥឡូវនេះកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនេះពីស៊ីហ្គេម»
| |

មេដឹកនាំកីឡាអូឡាំពិកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងតំបន់ ASEAN បានលើកឡើងថា «ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ២០២៩ នឹងល្អសម្រាប់កម្ពុជា ព្រោះឥឡូវនេះកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនេះពីស៊ីហ្គេម»