ចំណេះដឹងទូទៅ

អបអរសាទរក្រុមនិស្សិតនារីកម្ពុជា ៣រូប ទទួលបានជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងកម្មវិធី “ប្រកួតប្រជែងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤”

អបអរសាទរក្រុមនិស្សិតនារីកម្ពុជា ៣រូប ទទួលបានជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងកម្មវិធី “ប្រកួតប្រជែងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤”

ជារឿយៗ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាច និងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនតែងមានបញ្ហា ប៉ុន្តែហេតុអ្វីមហាអំណាចចិន អាចកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍?
|

ជារឿយៗ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាច និងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនតែងមានបញ្ហា ប៉ុន្តែហេតុអ្វីមហាអំណាចចិន អាចកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍?

មកស្គាល់អនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុនព្រះឥន្ទកោសា ដែលជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ឆ្នាំ២០២៣
| |

មកស្គាល់អនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុនព្រះឥន្ទកោសា ដែលជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ឆ្នាំ២០២៣