ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អបអរសាទរការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង “Refaire le monde en français” “ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចល័តសិស្សវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ភាសាបារាំងក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម!
| | |

អបអរសាទរការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង “Refaire le monde en français” “ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចល័តសិស្សវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ភាសាបារាំងក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម!

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាប្អូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអះអាងថា នាងបានដឹងអំពីផែនការរបស់ចិនក្នុងការវាយប្រហារហ្វីលីពីន ដោយមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេង
|

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាប្អូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអះអាងថា នាងបានដឹងអំពីផែនការរបស់ចិនក្នុងការវាយប្រហារហ្វីលីពីន ដោយមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេង