ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃ ក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងគេដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់ បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយ៉ាងលើសលបើលើច្បាប់នេះ
| |

ថៃ ក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងគេដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់ បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយ៉ាងលើសលបើលើច្បាប់នេះ