ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ី ទម្លាក់ថៃ ចេញពីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃប្រទេស ដែល មាន អ្នក ទស្សនា ច្រើន ជាង គេ នៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី៦
|

ម៉ាឡេស៊ី ទម្លាក់ថៃ ចេញពីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃប្រទេស ដែល មាន អ្នក ទស្សនា ច្រើន ជាង គេ នៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី៦