ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ ព្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឱ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោក បន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងគំរាមប្រហារជីវិតអ្នកដែលគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់កោះនេះ
|

រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ ព្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឱ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោក បន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងគំរាមប្រហារជីវិតអ្នកដែលគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់កោះនេះ