ឆ្នាំ២០២១ ល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដី
|

ឆ្នាំ២០២១ ល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដី

ប្រទេសទាំងអស់អាចនឹងមានពេលវេលាតិចតួចណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ប្រសិនបើពិភពលោកប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ ទាំងអស់នេះគឺជាហេតុផល ៥ យ៉ាង ដែលឆ្នាំ២០២១ គឺជាពេលសំខាន់បំផុត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដី