ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារពិភពលោកនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារពិភពលោកថ្ងៃនេះបានអនុម័តហិរញ្ញប្បទានថ្មីចំនួន ១១៣ លានដុល្លារអាម៉េរិក ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅកម្ពុជា ដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ហើយនឹងគាំទ្រការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិសុខភាព។

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគឺជាដំណាក់កាលទីពីរនៃគម្រោងលើកកម្ពស់សមធម៌សុខភាព និងគុណភាព (HEQIP-2) ដែលមានគោលបំណងជំរុញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលនៅក្នុងប្រទេស។  ដំណាក់កាលទី ១ ដំណើរការពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២២ ។

ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ នៃការសម្រេចបាននូវការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលនៅឆ្នាំ២០៣០ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកល។  ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីនេះនឹងពង្រីកការគាំទ្រសម្រាប់មូលនិធិសមធម៌សុខភាព ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើថ្លៃសេវាសុខភាពសម្រាប់អ្នកក្រីក្រ និងកែលម្អការប្រើប្រាស់សេវាដោយការបង្កើនការយល់ដឹង កាត់បន្ថយឧបសគ្គ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព។  គម្រោងនេះនឹងគាំទ្រដល់ការដាក់ចេញនូវស្តង់ដារទទួលស្គាល់គុណភាពជាតិ ពង្រីកការផ្តល់សេវាផ្តល់ជំនួយ និងអនុវត្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្អែកលើការអនុវត្ត។  គម្រោងនេះក៏មានគោលបំណងពង្រីកសេវាជំងឺមិនឆ្លងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសាធារណៈទូទាំងប្រទេសផងដែរ។

លោកស្រី Maryam Salim នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា «ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ការទទួលបានសមធម៌កាន់តែច្រើនក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅតែជាគោលដៅសំខាន់មួយ»។ លោកស្រីបន្តថា «គម្រោងនេះនឹងជួយកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះ តាមរយៈការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះ»។

មូលនិធិថ្មីនេះតំណាងឱ្យភាពជាដៃគូយូរអង្វែងក្នុងចំណោមដៃគូនានា ហើយរួមបញ្ចូលទាំងឥណទានចំនួន ៥៥ លានដុល្លារអាម៉េរិកពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោក និងជំនួយសរុបចំនួន ៥៨ លានដុល្លារអាម៉េរិកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ កូរ៉េខាងត្បូង និងមូលនិធិហិរញ្ញប្បទានសកល ក្នុងនោះកម្ពុជានឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសមភាគីចំនួន១៨៦លានដុល្លារអាម៉េរិក៕

ដោយ៖ ផាត់ គឹមឆែ

កែសម្រួលដោយ៖ BRANDMEDIA

ប្រភព៖ World Bank

រូបភាព៖ U.S. mission to the UN agencies in room