រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ លើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ សហការគ្នា រៀបចំឱ្យមានកម្មវិធីផ្សេងៗដោយរំលេចនូវគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនា និងចងក្រងជាទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា