ថៃ

«ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន ទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីពេលវេលាដ៏ខ្លីនៃការដឹកនាំរបស់របបយោធា»
|

«ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន ទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីពេលវេលាដ៏ខ្លីនៃការដឹកនាំរបស់របបយោធា»