ក្រៅពីលំហាត់ចិត្ត លំហាត់ប្រាណពិសេសបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
|

ក្រៅពីលំហាត់ចិត្ត លំហាត់ប្រាណពិសេសបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះ

ការរក្សាគម្លាតសង្គម ឬដាក់ខ្លួនយេីងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពិតណាស់វាជារឿងមួយដ៏ពិបាកសម្រាប់យេីងទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិបទនេះ

វីតាមីនទាំង១៣ ដែលយើងគួរតែដឹង!
|

វីតាមីនទាំង១៣ ដែលយើងគួរតែដឹង!

វីតាមីន គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ (មានន័យថាវាផ្ទុកដោយកាបូន) ឬជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមនុស្សយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងបរិមាណសមស្របមួយ