ប្រទេសកំពូលទាំង ៥ នៅតំបន់អាស៊ី ដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុត!


បញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុត បានមកពីការពិនិត្យមើលការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអប់រំជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ហេតុផលសម្រាប់ការជ្រើសរើសរង្វាស់នេះគឺថា ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចំណាយមួយភាគធំនៃ GDP លើការអប់រំ នោះវានឹងមានប្រព័ន្ធអប់រំប្រសើរជាងមុន។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីប្រទេសទាំង ៥ ដែលមានបហរព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ី ដែលប្រភពទិន្នន័យនេះបានមកពីអង្គការយូណេស្កូ ដែលជាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការអប់រំជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺឆ្នាំ២០២១ និងទិន្នន័យចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដោយផ្អែកលើ QS World University Rankings 2024៖

៥. អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម៖ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុត។ សាកលវិទ្យាល័យ Khalifa University of Science and Technology, United Arab Emirates University និង University of Sharjah សុទ្ធតែជាសាកលវិទ្យាល័យកំពូលដែលផ្ដល់ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ នៅឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសនេះបានចំណាយ៣.៩% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនលើការអប់រំ។

៤.ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសាកលវិទ្យាល័យលំដាប់ខ្ពស់ចំនួន ២៨ ។ វិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សាគួរកត់សម្គាល់មួយចំនួនរួមមាន Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM) និង Universiti Putra Malaysia (UPM) ។ ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអប់រំជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺ៤.២៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១។

៣. កាហ្សាក់ស្ថាន៖ កាហ្សាក់ស្ថាន គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីដែលមានការអប់រំល្អបំផុត។ ប្រទេសនេះបានបែងចែក៤.៣៩% នៃ GDP សរុបសម្រាប់ការអប់រំក្នុងឆ្នាំ២០២១។ សាកលវិទ្យាល័យជាតិ Al-Farabi Kazakh, L.N. សាកលវិទ្យាល័យជាតិ Gumilyov Eurasian (ENU) និងសាកលវិទ្យាល័យ Satbayev ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យកំពូល១៥០០ នៅលើពិភពលោក។

២. ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលខ្ពស់ជាងគេទីពីរនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានការអប់រំល្អបំផុត។ ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្ទះរបស់សាកលវិទ្យាល័យលំដាប់ខ្ពស់ចំនួន ៤៥ រួមទាំងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌា Bombay (IITB) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌា Delhi (IITD) និងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តឥណ្ឌា។ នៅឆ្នាំ២០២១ ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអប់រំមានចំនួន ៤.៦៤% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។

១. អ៊ីស្រាអែល៖ អ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសអាស៊ីដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុត។ ប្រទេសនេះចំណាយច្រើនលើការអប់រំ។ នៅឆ្នាំ២០២១ ថវិកាដែលបានបែងចែកសម្រាប់ការអប់រំគឺ ៧.៤២% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ប្រទេស នេះ ក៏ មាន សាកលវិទ្យាល័យ លំដាប់ ខ្ពស់ មួយ ចំនួន ដែរ រួម មាន សាកលវិទ្យាល័យ Tel Aviv និង សាកលវិទ្យាល័យ Hebrew University of Jerusalem។

ប្រភព៖ Yahoo Finance