|

៣ជំហានងាយៗ លាក់ icon និងឈ្មោះ Folder លើ Window 10 បានយ៉ាងងាយ…


១. Right Click នៅលើ Desktop បង្ហាញ Option។ ចូលទៅកាន់ “New” ជ្រើសរើស “Folder” ឬ Ctrl + N។

២. Rename ឈ្មោះ Folder បន្ទាប់មក Click លើ alt key ឲ្យជាប់ដោយវាយលេខ 255លើ Keys pad – ខាងស្តាំ Keyboard (ពុំមែនលេខ Key នៅខាងលើ Keyboard) រួច Click Enter។

ពេលនេះយើងនឹងបាន Folder ដែលមើលមិនឃើញឈ្មោះ។

៣. Right Click បង្ហាញ Option នៅលើ Folder ថ្មីនោះ។ ចូលទៅកាន់ “Properties” layout។

Click លើ “Customize” រួចចូលទៅ “Change Icon for Folder”។

ជ្រើសរើស invisible icon ហើយ Click “OK” ជាការស្រេច។

យើងនឹងបាន Folder មួយដែលមានឈ្មោះ តែមិនបង្ហាញនៅលើ Desktop (Folder name, and Icon)៕

ព័ត៌មានលម្អិត និងរូបភាព៖ https://www.howtogeek.com/…/how-to-create-an-invisible…/