|

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង


សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង។