| | |

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចកែប្រែដោយបង្កើនទំហំដីនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឱរ៉ាល់ ជិតប្រាំពាន់ហិកតាបន្ថែមទៀត!


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចកែប្រែដោយបង្កើនទំហំដីនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឱរ៉ាល់ ជិតប្រាំពាន់ហិកតាបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាឱ្យមានការថែទាំទីជម្រកសត្វព្រៃ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ព្រមទាំងធានាឱ្យមានការបំពេញលក្ខខណ្ឌ ចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទណាមួយ នៃសត្វ រុក្ខជាតិ និងជីវៈចម្រុះជាដើម។