ស៊ីហ្គេម

រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងឆ្លាក់រូបអត្តពលិកឆ្នើមកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ដើម្បីជាតឹកតាងចម្លាក់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះ
| | |

រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងឆ្លាក់រូបអត្តពលិកឆ្នើមកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ដើម្បីជាតឹកតាងចម្លាក់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះ