សម្ដេច ហ៊ុន សែន

បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា សម្ដេចនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាទីផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ២០៣៣»
|

បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា សម្ដេចនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាទីផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ២០៣៣»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ អាចជាពេលវេលាចុងក្រោយ ដែលសម្ដេចថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃកម្ពុជា
| |

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ អាចជាពេលវេលាចុងក្រោយ ដែលសម្ដេចថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃកម្ពុជា

សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី៖ «ដំណើរការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី និងការប្រកាសចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហើយប្រគល់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីកាន់តំណែងបន្ត»
| |

សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី៖ «ដំណើរការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី និងការប្រកាសចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហើយប្រគល់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីកាន់តំណែងបន្ត»

សម្ដេច ហ៊ុន សែន «ខ្ញុំមិនបានប្រឆាំងលោក Pita នោះទេ ហើយក៏មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃនោះដែរ។ ការដែលខ្ញុំចេញសារនេះមានបំណងប្រាប់ទៅក្រុមជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាថា បំណងរបស់ពួកអ្នកត្រូវរលាយដូចអំបិលត្រូវទឹក»
| |

សម្ដេច ហ៊ុន សែន «ខ្ញុំមិនបានប្រឆាំងលោក Pita នោះទេ ហើយក៏មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃនោះដែរ។ ការដែលខ្ញុំចេញសារនេះមានបំណងប្រាប់ទៅក្រុមជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាថា បំណងរបស់ពួកអ្នកត្រូវរលាយដូចអំបិលត្រូវទឹក»