សង្គម

អបអរសាទរការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង “Refaire le monde en français” “ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចល័តសិស្សវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ភាសាបារាំងក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម!
| | |

អបអរសាទរការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង “Refaire le monde en français” “ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចល័តសិស្សវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ភាសាបារាំងក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម!

កូនខ្មែរត្រូវដឹង! ចាប់តាំងពីបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការយូណេស្កូ កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីនូវសម្បតិ្តបេតិកភណ្ឌរូបី ចំនួន ៤, សម្បតិ្តបេតិកភណ្ឌអរូបី ចំនួន ៦ និងបញ្ជីស្មារតីចងចាំ នៃពិភពលោក ចំនួន ៣
| |

កូនខ្មែរត្រូវដឹង! ចាប់តាំងពីបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការយូណេស្កូ កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីនូវសម្បតិ្តបេតិកភណ្ឌរូបី ចំនួន ៤, សម្បតិ្តបេតិកភណ្ឌអរូបី ចំនួន ៦ និងបញ្ជីស្មារតីចងចាំ នៃពិភពលោក ចំនួន ៣