សង្គម

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

សារលិខិតអបអរសាទរពី លោក ហោ សំណាង គោរពជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត តែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី លោក ហោ សំណាង គោរពជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត តែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង «ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តក្រពុំឈូក (វត្តអន្លង់លិញ) ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
|

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង «ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តក្រពុំឈូក (វត្តអន្លង់លិញ) ខេត្តត្បូងឃ្មុំ