ពាណិជ្ជកម្ម

រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្វាយចន្ទី អាចចូលរួមតាំងបង្ហាញបាន
|

រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្វាយចន្ទី អាចចូលរួមតាំងបង្ហាញបាន