|

រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្វាយចន្ទី អាចចូលរួមតាំងបង្ហាញបាន


យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងនឹងរៀបចំការរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ក្រោមមូលបទ “យើងរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយសក្ដានុពល ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា” នៅថ្ងៃទី៦-៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅសួនច្បារស្ទឹងសែន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ដូចមានជម្រាបជូនក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖