វិញ្ញាបនបត្រ IELTS ជាង ៥ម៉ឺនសន្លឹក ដែលចេញដោយ IDP វៀតណាម ត្រូវបានរកឃើញថាខុសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរប់ក្រសួងអប់រំ និងមិនមានតម្លៃប្រើការបាន!


អធិការនៃក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើការរៀបចំ និងការចេញវិញ្ញាបនបត្រជំនាញភាសាបរទេសដោយ IDP Vietnam ដែលបង្ហាញថា IDP បានរៀបចំការប្រឡងតាំងពីដើមឆ្នាំ២០២២ មុនពេលក្រសួងអប់រំអនុម័តការប្រលងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ជាពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំការប្រឡងចំនួន៤៥៨ នៅក្នុងស្រុកជាង៣០ ហើយបានចេញវិញ្ញាបនបត្រ IELTS ចំនួន ៤៦,៦០០ ។

ដោយឡែក ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ IDPបានរៀបចំការប្រឡងនៅនឹងកន្លែងចំនួន១០០ និងការប្រឡងតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនទៀតនៅទីក្រុងហាណូយ HCMC និង Da Nang ដោយបានចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រមាណ៩,៦០០សន្លឹក ។

សរុបមក IDP បានចេញវិញ្ញាបនបត្រ IELTS ជាង ៥៦,២០០ មុនពេលដែលក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំការប្រលង។ នៅពេលនោះ ថ្លៃប្រឡងគឺប្រហែល ៤.៦ លានដុង (១៨០.៨៧ដុល្លារ) ។ តាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ វិញ្ញាបនបត្រទាំងនេះនឹងមិនមានតម្លៃក្នុងការពិចារណាសម្រាប់ការបញ្ចប់វិទ្យាល័យ ឬចូលសាកលវិទ្យាល័យឡើយ។

ក្រសួងបានស្នើឱ្យ IDP ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវរាល់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងការរៀបចំការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាបរទេស ហើយរាយការណ៍បញ្ហានេះត្រឡប់ទៅទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគុណភាពអប់រំ និងស្នើដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយវិញ្ញាបនបត្រដែលបានចេញដោយគ្មានការយល់ព្រម។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការផ្អាកការប្រឡង IELTS នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល ការចេញវិញ្ញាបនបត្រជំនាញភាសាបរទេសចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ព្រមពីក្រសួងអប់រំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងបានចេញសេចក្តីណែនាំដែលតម្រូវឱ្យអង្គភាពរៀបចំការប្រឡងបញ្ជូនឯកសារទៅក្រសួងដើម្បីអនុម័ត។

ដោយសារអង្គភាពមួយចំនួនមិនបានផ្តល់ឯកសារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្រសួងបានធ្វើឱ្យពួកគេផ្អាកការប្រឡងជំនាញភាសាបរទេសមួយចំនួន រួមមាន IELTS, TOEFL, HSK និង TOPIK ។

ជុំវិញបញ្ហានេះ សិស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយការសម្រេចចិត្តនេះ ដោយសារតែវិញ្ញាបនបត្ររបស់ពួកគេមិនអាចទទួលយកបានក្នុងគោលបំណងចូលសាកលវិទ្យាល័យ ឬបញ្ចប់វិទ្យាល័យ។

ប្រភព៖ VN Express