លោកជំទាវ ចម និម្មល អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ «គ.ជ.ក.ប.»


នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ «គ.ជ.ក.ប.» បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងនីតិកាលទី៧ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដមអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជាអនុប្រធាន និងសមាជិក គ.ជ.ក.ប. ដែលអញ្ជើញមកពីតំណាងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ បានកសាងនូវកម្មវិធីជាតិស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទទូទៅនៃកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ បញ្ហាប្រឈមចំពោះកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីជាតិនេះ មានគោលដៅសំខាន់ៗ ចំនួន ៣ គឺ៖ ១) ធ្វើសុខដុមនីយកម្មក្របខណ្ឌកិច្ចការពារ អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានសង្គតិភាព សម្រាប់ជំរុញទីផ្សារឱ្យមានសុចរិតភាព តម្លាភាព និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ២) ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និង ៣) បង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងធុរកិច្ច ដើម្បីចូលរួមធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ក៏បានអនុម័តនូវ ៣ ចំណុច រួមមាន៖ ១. បង្កើតគ្រុបតេលេក្រាមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់
២. កែសម្រួលជំពូកទី២ មាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ តាមសំណើរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងការបន្ថែមសមាជិក១រូបទៀត តំណាងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
និង៣. កែសម្រួលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្ដីពីរបៀបរបបការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់៕