អបអរសាទរ អង្កររបស់កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអង្ករល្អបំផុតពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣


អង្កររបស់កម្ពុជា បានឈរក្នុងលំដាប់ទី២ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអង្ករល្អបំផុតពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្ករពិភពលោកអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុង Cebu ប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែវិច្ឆិកា។

ការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ The Rice Trader ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយដែលផ្តល់នូវការវិភាគស៊ីជម្រៅអំពីឧស្សាហកម្មអង្ករពិភពលោក។ សំណាកអង្ករចំនួន៣០ មកពីប្រទេសជាង១០ បានចូលរួមក្នុងការបោះពុម្ពឆ្នាំនេះ។ អង្ករ ST25 មក ពី ប្រទេស វៀតណាម បាន ក្លាយ ជា អ្នក ឈ្នះ ក្នុង ការ ប្រកួត ប្រជែង បន្ទាប់ មក គឺ អង្ករ កម្ពុជា និង ពូជ ឥណ្ឌា។

នេះ ជា លើក ទី ២ ហើយ ដែល វៀតណាម ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ កំពូល របស់ កម្មវិធី ប្រកួត នេះ។ កាលពីមុន អង្ករ Ong Cua ST25 បានឈ្នះការប្រលងអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 នៅឯការប្រលងអង្ករល្អបំផុតពិភពលោកឆ្នាំ 2020 ដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ២០២២ អង្កររបស់កម្ពុជាបានឈ្នះ ពានរង្វាន់លេខមួយ ក្នុងការប្រលងអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃ ដោយប្រទេសថៃ វៀតណាម និង ឡាវស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង៤។

ប្រភព៖ Vietnam plus
រូបភាព៖ B2B Cambodian