ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ចាត់ទុកទង្វើរបស់ជនជាតិចិន ២ នាក់ ដែលផលិតមាតិកាវីដេអូនៅខេត្តព្រះសីហនុ ថាជាការរៀបចំសេណារីយោថត ដែលមានចេតនាទុច្ចរិតសុទ្ធសាធ
|

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ចាត់ទុកទង្វើរបស់ជនជាតិចិន ២ នាក់ ដែលផលិតមាតិកាវីដេអូនៅខេត្តព្រះសីហនុ ថាជាការរៀបចំសេណារីយោថត ដែលមានចេតនាទុច្ចរិតសុទ្ធសាធ

សូមគោរពអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត អនុម័តតែងតាំងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧
|

សូមគោរពអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត អនុម័តតែងតាំងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី: «បើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបានចាត់តាំងទៅបំពេញភារកិច្ចនៅក្រសួងក៏ដោយ ក៏បេះដូង ការបំពេញការងារ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តនៅជាមួយអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺដដែល មិនប្រែប្រួលឡើយ។»
|

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី: «បើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបានចាត់តាំងទៅបំពេញភារកិច្ចនៅក្រសួងក៏ដោយ ក៏បេះដូង ការបំពេញការងារ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តនៅជាមួយអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺដដែល មិនប្រែប្រួលឡើយ។»