ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី

ឯកឧត្ដម គីម រិទ្ធី ដឹកនាំមន្រ្តីរាជការរៀបចំយុទ្ធនាការជិះកង់ ដើម្បីលើកស្ទួយបេតិកភ័ណ្ឌជាតិ និងវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ ខេត្តព្រះវិហារ
|

ឯកឧត្ដម គីម រិទ្ធី ដឹកនាំមន្រ្តីរាជការរៀបចំយុទ្ធនាការជិះកង់ ដើម្បីលើកស្ទួយបេតិកភ័ណ្ឌជាតិ និងវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ ខេត្តព្រះវិហារ