ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

សូមគោរពអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះ ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត អនុម័តតែងតាំងជាផ្លូវការ ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
|

សូមគោរពអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះ ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត អនុម័តតែងតាំងជាផ្លូវការ ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា