អាស៊ាន

«កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អភិបាលរាជធានី-រដ្ឋធានីអាស៊ាន បានអនុម័តសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ចំនួនពីរ ដែលជាសក្ខីកម្មនៃការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងឆន្ទៈរួមរបស់អាស៊ាន»
| |

«កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អភិបាលរាជធានី-រដ្ឋធានីអាស៊ាន បានអនុម័តសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ចំនួនពីរ ដែលជាសក្ខីកម្មនៃការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងឆន្ទៈរួមរបស់អាស៊ាន»