អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម

អ្នកមានប័ណ្ណចូលទស្សនាពិធី«បើក»ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម អាចប្រើប័ណ្ណនេះ ដើម្បីចូលទស្សនាពិធី«បិទ»ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ដោយពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរប័ណ្ណថ្មីនោះទេ
|

អ្នកមានប័ណ្ណចូលទស្សនាពិធី«បើក»ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម អាចប្រើប័ណ្ណនេះ ដើម្បីចូលទស្សនាពិធី«បិទ»ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ដោយពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរប័ណ្ណថ្មីនោះទេ