សិង្ហបុរី

ទើបតែមកកម្ពុជាបានប៉ុន្មានថ្ងៃ សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី បានបង្ហាញការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការរៀបចំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា
| | |

ទើបតែមកកម្ពុជាបានប៉ុន្មានថ្ងៃ សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី បានបង្ហាញការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការរៀបចំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា