លោក ហ៊ុន ម៉ានី

លោក ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ខណៈដែលពួកគាត់ មិនចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាបន្ទុករបស់សង្គម យើងត្រូវផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពួកគាត់ដើម្បីសម្រេចនូវបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនោះ»
|

លោក ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ខណៈដែលពួកគាត់ មិនចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាបន្ទុករបស់សង្គម យើងត្រូវផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពួកគាត់ដើម្បីសម្រេចនូវបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនោះ»

លោក ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ប្អូនៗត្រូវចាំថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យគេចងចាំ មិនមែនតួនាទីដែលយើងទទួលបាននោះទេ ប៉ុន្តែជាសកម្មភាព និងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឱ្យអ្នកដទៃ»
|

លោក ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ប្អូនៗត្រូវចាំថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យគេចងចាំ មិនមែនតួនាទីដែលយើងទទួលបាននោះទេ ប៉ុន្តែជាសកម្មភាព និងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឱ្យអ្នកដទៃ»

លោកហ៊ុន ម៉ានី៖ ជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយុវជនបន្តលើកឡើងពីការអរគុណគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយរំដោះពួកគាត់ចេញរបបខ្មែរក្រហម បើទោះបីពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ឃោរឃៅនោះ
|

លោកហ៊ុន ម៉ានី៖ ជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយុវជនបន្តលើកឡើងពីការអរគុណគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយរំដោះពួកគាត់ចេញរបបខ្មែរក្រហម បើទោះបីពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ឃោរឃៅនោះ