លោកជំទាវ ចម និម្មល

លោកជំទាវ ចម និម្មល តំណាងរាស្ត្រស្រ្តីដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុត ទំនងជានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាណត្តិទី៧នេះ
| |

លោកជំទាវ ចម និម្មល តំណាងរាស្ត្រស្រ្តីដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុត ទំនងជានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាណត្តិទី៧នេះ