ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកំពុងធ្វើ ឡើងបន្ទាប់ពីជិតប្រាំមួយទសវត្សរ៍មកហើយ ដោយលើកចុងក្រោយគឺការយាងមកពីបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ១៩៦៣
| |

ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកំពុងធ្វើ ឡើងបន្ទាប់ពីជិតប្រាំមួយទសវត្សរ៍មកហើយ ដោយលើកចុងក្រោយគឺការយាងមកពីបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ១៩៦៣

ព្រះមហាក្សត្រយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអគ្គិជ័យកីឡា និងពិធីរត់ភ្លើងគប់កីឡា ស្របពេលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យព្រះអាទិត្យរះចំប្រាង្គកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត
|

ព្រះមហាក្សត្រយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអគ្គិជ័យកីឡា និងពិធីរត់ភ្លើងគប់កីឡា ស្របពេលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យព្រះអាទិត្យរះចំប្រាង្គកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត

ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ផ្ញើព្រះរាជសារអបអរសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសម្ដេចទទួលបានពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមពិភពលោក
|

ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ផ្ញើព្រះរាជសារអបអរសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសម្ដេចទទួលបានពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមពិភពលោក