ពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិន OIF ឱ្យពិនិត្យមើលសក្ដានុពលពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមាន ដើម្បីចូលរួមខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃដែលកំពុងមានឧត្តមភាព

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិន OIF ឱ្យពិនិត្យមើលសក្ដានុពលពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមាន ដើម្បីចូលរួមខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃដែលកំពុងមានឧត្តមភាព