ក្រសួងកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម កំណត់គោលការណ៍ទិញស្រូវសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ ករណីឈ្មួញអនុវត្តខុសតម្លៃប្រជាកសិករអាចរាយការណ៍ទៅមេឃុំ ឬមន្ទីរខេត្តដើម្បីទទួលការអន្តរាគមន៍
|

ក្រសួងកសិកម្ម កំណត់គោលការណ៍ទិញស្រូវសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ ករណីឈ្មួញអនុវត្តខុសតម្លៃប្រជាកសិករអាចរាយការណ៍ទៅមេឃុំ ឬមន្ទីរខេត្តដើម្បីទទួលការអន្តរាគមន៍