ការបោះឆ្នោត

សំឡេងឆ្នោតដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣ គឺជាចំនួនដ៏លើសលប់ដែលបានបំបែកឯកទគ្គកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់កម្ពុជា
| |

សំឡេងឆ្នោតដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣ គឺជាចំនួនដ៏លើសលប់ដែលបានបំបែកឯកទគ្គកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់កម្ពុជា