បច្ចេកវិទ្យា

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាទៅប្រទេសចិន គឺជារបត់ដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការក្នុងក្របខណ្ឌឧត្តមសិក្សាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ
| |

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាទៅប្រទេសចិន គឺជារបត់ដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការក្នុងក្របខណ្ឌឧត្តមសិក្សាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ

អបអរសាទរក្រុមនិស្សិតនារីកម្ពុជា ៣រូប ទទួលបានជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងកម្មវិធី “ប្រកួតប្រជែងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤”

អបអរសាទរក្រុមនិស្សិតនារីកម្ពុជា ៣រូប ទទួលបានជ័យលាភី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងកម្មវិធី “ប្រកួតប្រជែងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤”

សិស្សវិទ្យាល័យកម្ពុជា ៣ នាក់ ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅអង្គការណាសា ឈ្វេងយល់ពីវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកទេស វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា
| | |

សិស្សវិទ្យាល័យកម្ពុជា ៣ នាក់ ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅអង្គការណាសា ឈ្វេងយល់ពីវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកទេស វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា