ភាពយន្តឯកសារ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី អញ្ជើញចូលរួមទស្សនាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត រឿង «ព្រៃប្រសិទ្ធី» ដែលជាស្នាព្រះហស្តព្រះរាជនិពន្ធ របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
|

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី អញ្ជើញចូលរួមទស្សនាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត រឿង «ព្រៃប្រសិទ្ធី» ដែលជាស្នាព្រះហស្តព្រះរាជនិពន្ធ របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ