ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មី
|

ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មី

វិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ឋសង្គម ទាក់ទាញការវិនិយោគ និងបង្កើនការបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗ។ តាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ សិល្បៈចម្រៀង…

ការបញ្ជ្រាបសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចូលទៅក្នុងសាច់រឿងជារឿងដ៏ចំណេញសម្រាប់កម្ពុជា
|

ការបញ្ជ្រាបសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចូលទៅក្នុងសាច់រឿងជារឿងដ៏ចំណេញសម្រាប់កម្ពុជា

តម្លៃវប្បធម៌ ឬ The Value of Culture ជាខ្សែវីដេអូអប់រំខ្លីដំបូងដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត Brandbodia រួមសហការជាមួយនឹងក្រុមយុវជនសិល្បៈ