ព័ត៌មានទូទៅ

តើសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងខ្លឹមសារសំខាន់ៗអ្វីខ្លះក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង  និងសម្ពោធរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមនព្រឹកនេះ?

តើសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងខ្លឹមសារសំខាន់ៗអ្វីខ្លះក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង និងសម្ពោធរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមនព្រឹកនេះ?