ព័ត៌មានទូទៅ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានស្នើឱ្យកែនិយមន័យមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ពីមន្ត្រីជំនួយការទៅជាមន្ត្រីបច្ចេកទេស ហើយទទួលបានប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍ ដូចមន្ត្រីរាជការពេញសិទ្ធិដែរ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានស្នើឱ្យកែនិយមន័យមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ពីមន្ត្រីជំនួយការទៅជាមន្ត្រីបច្ចេកទេស ហើយទទួលបានប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍ ដូចមន្ត្រីរាជការពេញសិទ្ធិដែរ

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបានរដ្ឋសភា សម្រេចបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

សារលិខិតអបអរសាទរពី លោក ហោ សំណាង គោរពជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត តែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
|

សារលិខិតអបអរសាទរពី លោក ហោ សំណាង គោរពជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត តែងតាំងជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ