|

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រគល់តួនាទីប្រធានស្ដីទីតុលាការកំពូល ជូនលោក ជីវ កេង រហូតដល់មានការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលជាផ្លូវការ


លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោក ជីវ កេង ជាប្រធានស្ដីទីតុលាការកំពូលបណ្ដោះអាសន្ន រហូតមានការតែងតាំងជាផ្លូវការ។ការចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោក ជីវ កេង ជាប្រធានស្ដីទី តុលាការកំពូលនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក ឌិត មុន្ទី ដែលត្រូវបានចូលនិវត្តន៍។