| |

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងកូវីដ-១៩ និងមេរោគបម្លែងថ្មីឆ្នាំ២០២៣-២០២៥


កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) បានសម្រេចថា «កូវីដ-១៩ គឺបច្ចុប្បន្ននេះ នៅជាបញ្ហាសុខភាពដែលបានកើតឡើងហើយ និងនៅជាបន្តទៀត តែលែងបង្កើតជាភាពអាសន្នសុខភាពសាធារណៈ ដែលជាកង្វល់អន្តរជាតិទៀតហើយ។ លើសពីនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្ន ជូនដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេលវែងនៃការរាតត្បាតនៃកូវីដ-១៩ ដោយត្រូវគិតគូរពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមលក្ខណៈ និងឆ្លើយតបវិបត្តិកូវីដ-១៩នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះផងដែរ។

យោងទៅតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការណែនាំដល់សាធារណជនទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖