ការងារទាំង៧ក្នុងវិស័យថតរូប ដែលជាងថតអាជីពគួរស្វែងយល់?


យោងតាមគេហទំព័រ 500px បានឲ្យដឹងថា The global digital photography market ធ្លាប់បានធ្វើការរំពឹងថាចំណូលដែលបានពីជំនួញថតរូបនឹងកើនឡើងពី ៧៩,១២ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ១៤៩,៩៨ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២៦។

បើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ PDN កាលពីឆ្នាំ២០១៨បានឲ្យដឹងថា ប្រាក់ចំណូលដែលរកបានច្រើនជាងគេក្នុងវិស័យថតរូបបានមកពីជំនាញសំខាន់ៗខាងក្រោមរួមមាន៖ commercial/advertising, architecture/real estate, corporate, editorial, និង multimedia/video។

ខាងក្រោមនេះជាអាជីពសំខាន់ទាំង៧ក្នុងវិស័យថតរូប ដែលអ្នកកំពុងរកស៊ីលើវិស័យនេះគួរយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាបន្ថែម ដើម្បីសម្របខ្លួនឲ្យទាន់នូវបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរ ក៏ដូចជាបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០នេះផងដែរ៖

១. Wedding photography

២. Birth photography

៣. Real estate photography

៤. Film set photography

៥. Fashion photography

៦. Pet photography និង

៧. Stock photography

ព័ត៌មានលម្អិត និងរូបភាព៖https://iso.500px.com/photography-jobs/