|

គោលនយោបាយទាំង៥ ដែលធ្វើឱ្យការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញរបស់កម្ពុជាមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងរឹងមាំជាងមុន


យោងតាមការវាយតម្លៃអំពីភាពក្រីក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២ បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមក ប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះ បានរងនូវការគំរាមកំហែងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។

វិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត បានរារាំងដល់កំណើន និងវឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ GDP របស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ ៣,១ ភាគរយ ដែលជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំ។ វាស្ថិតក្នុងចំណោមការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលច្បាស់លាស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា។ ទីផ្សារការងារធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយសារវិស័យដែលជំរុញកំណើន និងការងារត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន។ ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែបាត់បង់ការងារ កាត់បន្ថយម៉ោង និងប្រាក់ឈ្នួល។ ត្រឹមតែរយៈពេល០២ឆ្នាំ គោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយសារការកើនឡើងអត្រាភាពក្រីក្រ ២.៨ ពិន្ទុភាគរយ និងជំរុញឱ្យបុគ្គលប្រហែល ៤៦០,០០០ នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រ។

ដូច្នេះ ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឱ្យត្រឡប់មកល្អប្រសើរឡើងវិញ កម្ពុជាបានប្រើគោលនយោបាយពង្រឹងកំណើន និងពន្លឿនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលគេអាចមើលឃើញតាមរយៈសកម្មភាពគោលនយោបាយធំៗចំនួន៥ ដែលអាចពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងពន្លឿនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតរាតត្បាត៖

១. ផ្តល់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់
ដើម្បីការពារគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះពីការធ្លាក់ (កាន់តែជ្រៅ) ទៅក្នុងភាពខ្វះខាត បានតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយវិបត្តិ។ កម្ពុជា បានបង្កើនជំនួយជាសាច់ប្រាក់ និងពង្រីកការគ្របដណ្តប់ជំនួយសង្គមដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងជិតក្រីក្រថ្មី។ ការប្រើប្រាស់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្រ្តស្តារឡើងវិញនឹងជួយគ្រួសារក្រីក្រក្នុងការកសាងប្រាក់សន្សំ និងទ្រព្យសម្បត្តិ កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ និងពង្រឹងភាពធន់។

២. ពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក្រោយការរាតត្បាត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនាពេលអនាគត
គោលនយោបាយរួមមាន ការបង្កើនការចំណាយលើការការពារសង្គម លើសពីកម្រិតមុនជំងឺរាតត្បាត 0.១% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ការបង្កើតជំនួយសង្គមគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានសម្គាល់លើខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ការណែនាំធាតុដែលឆ្លើយតបនឹងភាពហានិភ័យចំពោះកម្មវិធីជំនួយសង្គម និងការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះសង្គមដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកម្មវិធីគ្រួសារក្រីក្រ (IDPoor)។

៣. ពង្រឹងធនធានមនុស្ស តាមរយៈការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាល និងអប់រំ
ទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយ សូចនាករមូលធនមនុស្សនៅមានការធ្លាក់ចុះនៃបណ្តាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបផ្សេងទៀត ហើយវាក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ សូចនាករធនធានមនុស្សមួយចំនួន រួមទាំងការចូលរួម និងការសិក្សារបស់សិស្ស និស្សិត បានរងនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតពីជំងឺរាតត្បាត។ យ៉ាងណាមិញ សូចនាករមូលធនមនុស្សរបស់កម្ពុជាបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកែលម្អចំនួនឆ្នាំដែលកុមារចំណាយនៅសាលារៀន លទ្ធផលសិក្សា និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ។ ដើម្បីធានាបានថាប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងផលិតភាព រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាល និងការអប់រំនៅតំបន់ជនបទ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសុខភាព និងការអប់រំ។

៤. ធ្វើពិពិធកម្មគំរូកំណើនរបស់កម្ពុជា
ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏មុតស្រួចនៃជំងឺរាតត្បាត គឺនៅក្នុងកង្វះនៃការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វាត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុង ផលិតភាពទាប និងមួយផ្នែកទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងពីមូលធនមនុស្សទាប ការប្រកួតប្រជែងទាប សមាហរណកម្មអន្តរជាតិមានកម្រិត និងការវិនិយោគក្នុងស្រុកទាប។ ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនបីអាចពង្រឹងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា៖ (១) ការកែលម្អសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុន និងកម្មករ។ (២) ការធ្វើពិពិធកម្មការនាំចេញ និង (៣) ទាញយកការវិនិយោគក្នុងស្រុក ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃកំណើន។ ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត និងការសម្រេចបាននូវកំណើនផលិតភាពខ្ពស់ នឹងបង្កើនកំណើនរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងសក្តានុពលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

៥. ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចែកចាយឡើងវិញនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព
មុនពេលជំងឺរាតត្បាត ការចែកចាយសារពើពន្ធឡើងវិញមានភាពទន់ខ្សោយ ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធពន្ធដារឆ្នាំ ២០១៩ មានភាពជឿនលឿន។ ការផ្ទេរជាសាធារណៈទៅកាន់ជនក្រីក្រមានកម្រិតតូចពេក ក្នុងការប៉ះប៉ូវផលប៉ះពាល់នៃការបង់ពន្ធដោយប្រយោល។ កម្ពុជាអាចពង្រឹងការចែកចាយឡើងវិញ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ខណៈដែលការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់យុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ នេះអាចសម្រេចបានដោយការរួមបញ្ចូលកញ្ចប់សមធម៌ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូលនាពេលខាងមុខ ពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធ និងផ្តល់នូវការចំណាយដែលគាំទ្រដល់គោលដៅបន្ថែមទៀត៕

ប្រភព៖ World bank blogs