|

ថៃ ត្រៀមខ្លួនប្រមូលពន្ធសកលពីក្រុមហ៊ុន ចម្រុះជាតិសាសន៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិពីការប្តូរទៅប្រទេសដែលពួកគេអាចបង់ពន្ធទាប


អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Julapun Amornvivat បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានវិក័យប័ត្រពន្ធអប្បបរមាជាសាកលរួចរាល់សម្រាប់ការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។

លោកបានបន្ថែមថា ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត ហើយនឹងជួយឱ្យនាយកដ្ឋានចំណូលប្រមូល បានរហូតដល់ ២០ ពាន់លានបាត បន្ថែមទៀត ពីសហគ្រាសចម្រុះជាតិសាសន៍ជារៀងរាល់ ឆ្នាំ។

លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថា ប្រទេសថៃបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសថៃជាមួយអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ (OECD)។ លោក Pichai Chunhavajira រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចុប្បន្ន កំពុង ពិនិត្យ ពិច័យ ។

លោក Julapun បាននិយាយថា បញ្ហាពន្ធសកលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការវិនិយោគបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវបានពន្យារពេល។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកបានពន្យល់ដល់អង្គប្រជុំថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ អាចនឹងត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២៥ ដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដំបូង ខណៈដែលការអនុម័ត និងវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធគួរតែបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ។

លោក Julapun បាននិយាយថា “ខ្ញុំបញ្ជាក់ថា វិក័យប័ត្រនេះនឹងត្រូវបានអនុម័ត និងអនុវត្តទៅតាមកាលវិភាគដើម”។

OECD បានផ្តួចផ្តើមគំនិតនៃពន្ធអប្បបរមាជាសកលដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិពីការប្តូរទៅប្រទេសដែលពួកគេអាចបង់ពន្ធទាប។ OECD តម្រូវឱ្យប្រទេសសមាជិកកំណត់អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មអប្បបរមា ១៥% ដើម្បីការពារប្រទេសផ្សេងទៀតពីការផ្ដល់ពន្ធទាបដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ។ ប្រសិនបើពន្ធតិចជាង ១៥% ត្រូវបានបង់នៅក្នុងប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដំណើរការ នោះប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនមេមានមូលដ្ឋានអាចប្រមូលភាពខុសគ្នានេះ។

ប្រភព៖ The Nation