សាកលវិទ្យាល័យវៀតណាមធ្លាក់ចុះជាង ១០០ លេខ ពីចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ២០២៤


សាកលវិទ្យាល័យ Ton Duc Thang នៃទីក្រុងហូជីមិញ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលពីប្រទេសវៀតណាម បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៩៣ ក្នុងឆ្នាំបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីឆ្នាំ២០២៤ ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះ ធ្លាក់ចុះជាង ១០០កន្លែង បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៣។ បន្ទាប់មក សាកលវិទ្យាល័យ Duy Tan នៅទីក្រុង Da Nang ស្ថិតក្នុងក្រុម ២៥១-៣០០ដោយបានធ្លាក់ចុះប្រហែល ១៥០ ចំណាត់ថ្នាក់។

ក្រុមដែលបានឃើញការធ្លាក់ចុះក៏រួមមានសកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ហាណូយ និងសកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុង ហូជីមិញផងដែរ។ កាលពីឆ្នាំមុន ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងក្រុម ៣៥១-៤០០ និង ៥០១-៦០០ រៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះ ពួកគេបានទម្លាក់ទៅក្រុម ៥០១-៦០០និង ៦០១+ ។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ និងសាកលវិទ្យាល័យ Hue បានរក្សាមុខតំណែងរៀងៗខ្លួនក្នុងក្រុម៥០១-៦០០ និង ៦០១+។

ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤ ប្រើសូចនាករលទ្ធផល ១៨ ដូចគ្នា ប៉ុន្តែត្រូវបានគេគណនាឡើងវិញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈនៃស្ថាប័នរបស់អាស៊ី។សាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានវិនិច្ឆ័យលើបេសកកម្មស្នូលរបស់ពួកគេទាំងអស់ដែលរួមមាន ការបង្រៀន ការស្រាវជ្រាវ ការផ្ទេរចំណេះដឹង និងទស្សនវិស័យអន្តរជាតិ – ដើម្បីផ្តល់នូវការប្រៀបធៀបដ៏ទូលំទូលាយ និងមានតុល្យភាពបំផុត។

ឆ្នាំនេះ សាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua និងសាកលវិទ្យាល័យ Peking University ក្នុងប្រទេសចិនទទួលបានតំណែងទីមួយ និងទីពីរសម្រាប់ឆ្នាំទី ៥ ជាប់ៗគ្នា។ សាកលវិទ្យាល័យចិនចំនួន ៥ មានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងកំពូលទាំង ១០ បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនចំនួន ៤។ ដោយឡែកសាកលហុងកុង និងសិង្ហបុរី ក៏ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង១០។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សាកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេរបស់ហុងកុងបានធ្លាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ ខណៈដែលសិង្ហបុរីនៅតែមានស្ថេរភាព។

សាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ ដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ប្រទេសជប៉ុន បានកើនឡើងពីលំដាប់ទីប្រាំបីដល់ទីប្រាំ ដែលជាទីតាំងខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ។

ស្ថាប័នកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល បានរសាត់ឆ្ងាយពីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ ដោយទម្លាក់ពីលេខ ៣ មកនៅលេខ១៤ ។

នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០០ ប្រទេសចិនមានសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៣៣ បន្ទាប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមាន ១៦ ។

ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១១៩ ប្រទេសជប៉ុននៅតែជាប្រទេសដែលមានតំណាងច្រើនជាងគេនៅឆ្នាំនេះ ខណៈប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន ៩១។

គួរបញ្ជាក់ថា ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានវាស់វែងក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៧៣៩ មកពី៣១ ប្រទេស។

ប្រភព៖ VN express