ឯកឧត្តម ហេង សួរ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហេង សួរ៖ ការចូលរួមគោរពទង់ជាតិមិនត្រឹមតែជាការរំឭកដល់វីរគុណនៃបុព្វបុរសជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ជាការបង្ហាញពីរបៀបវិន័យនិងជាគម្រូដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ
|

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហេង សួរ៖ ការចូលរួមគោរពទង់ជាតិមិនត្រឹមតែជាការរំឭកដល់វីរគុណនៃបុព្វបុរសជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ជាការបង្ហាញពីរបៀបវិន័យនិងជាគម្រូដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ