សិទ្ធមនុស្ស

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖ «សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិទ្ធមនុស្ស ដែលតម្រូវឱ្យធ្វើជាគម្រូឱ្យគេ ដោយផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងនោះឡើយ។»
|

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖ «សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិទ្ធមនុស្ស ដែលតម្រូវឱ្យធ្វើជាគម្រូឱ្យគេ ដោយផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងនោះឡើយ។»