សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង៖ «ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព និងសុខដុមបនីយកម្មនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន សម្រាប់រយៈពេលយូរ គឺមិនអាចប្រមូលផ្ដុំបន្តរក្សាអំណាចទាំងអស់នៅតែថ្នាក់កណ្ដាលនោះទេ»
|

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង៖ «ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព និងសុខដុមបនីយកម្មនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន សម្រាប់រយៈពេលយូរ គឺមិនអាចប្រមូលផ្ដុំបន្តរក្សាអំណាចទាំងអស់នៅតែថ្នាក់កណ្ដាលនោះទេ»