សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានផ្ដល់ទស្សនាទានជាថ្មី អំពីការដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ចរាចរណ៍ ជាជាងខ្លាចប៉ូលិស ឬកងរាជអាវុធហត្ថដែលអនុវត្តច្បាប់
|

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានផ្ដល់ទស្សនាទានជាថ្មី អំពីការដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ចរាចរណ៍ ជាជាងខ្លាចប៉ូលិស ឬកងរាជអាវុធហត្ថដែលអនុវត្តច្បាប់

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ថា៖ «រាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង២០០លានដុល្លារ ដើម្បីកសាងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុ មិនមែនដើម្បីបម្រើឱ្យឋានសួរគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេ»
|

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ថា៖ «រាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង២០០លានដុល្លារ ដើម្បីកសាងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុ មិនមែនដើម្បីបម្រើឱ្យឋានសួរគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេ»